Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Hollósi-Simon István

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

Hippokratesz ma: Semmieskű smmi ember előtt

Hippokratész keresztrefeszítése címmel írtam le e gondolatok el?zményét, ami a két évezredes eskü szellemiségér?l és szövegének máig ható értelmér?l szólt. Ezzel szemben az utóbbi 60 év magyar történetében az ?si szöveg néhány kiragadott részletéb?l gyártottak a mindenkori politikai igényeknek megfelel?, lélektelen esküt. Ennek bizonyítására álljon itt egy 2006-ból származó magyar orvosi esküszöveg: Hippokratész keresztrefeszítése címmel írtam le e gondolatok el?zményét, ami a két évezredes eskü szellemiségér?l és szövegének máig ható értelmér?l szólt. Ezzel szemben az utóbbi 60 év magyar történetében az ?si szöveg néhány kiragadott részletéb?l gyártottak a mindenkori politikai igényeknek megfelel?, lélektelen esküt. Ennek bizonyítására álljon itt egy 2006-ból származó magyar orvosi esküszöveg: "Én, ............ esküszöm, hogy az orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Orvosi tudásomat a betegségek megel?zésére, a betegek testi-lelki javára, betegségük gyógyítására fordítom. A hozzám fordulók bizalmával, kiszolgáltatott helyzetével visszaélni nem fogok, titkaikat fel nem fedem. Egyenl? figyelemmel és gondossággal gyógyítok minden embert. Tudásomat és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom, de ismereteim és képességeim korlátait is tudomásul veszem. Az orvosi m?ködésemmel kapcsolatos etikai követelményeket tiszteletben tartom. Arra törekszem, hogy az orvostudomány, valamint a ........ (városnév) Egyetem jó hírnevét öregbítsem és megbecsülését el?mozdítsam." Egy eskü, aminek sok más XX-XXI. századi társával együtt nincs alapja. Esküdni csak valamire vagy valakire lehet. A hippokratészi eskü így kezd?dött: "Esküszöm a gyógyító Apollóra, Aszklepioszra... " Kés?bbi korokban az eskü az él? Istenre, a Bibliára, a Szent Koronára, az Alkotmányra hivatkozott. A szocialista eskütétel a légüres térbe történt, amint az el?bb idézett 2006-os "eurokommunista" párja is. Nem voltak szerencsésebbek azok a megfogalmazások sem, amelyek a Magyar Népköztársaság Alkotmányára (a máig él? sztálinista Alkotmányra) vonatkoztak, a kor multával akár az esküt is jogvesztettnek lehetett tekinteni. E korban a kisdobos fogadalomtól az orvosi esküig minden arról szólt, hogy a Magyar Népköztársaság törvényeit meg kell tartani. E jogszolgáltatás pedig ártatlanok százainak kivégzését, és tízezrek meghurcoltatását is jelentette. A mai orvosi esküben nem csak a kezdet hibás, de teljes egészében kimaradt bel?le a hippokratészi záró sor: "Ha ezt az eskümet megtartom és nem szegem meg, örvendhessek életem fogytáig tudományomnak, s az életnek, de ha esküszeg? leszek, történjék ennek ellenkez?je." Az eskütétel sokszor egy senkiember el?tt történik. Az önmagukat kinevez? kormányok tagjai el?tt letett további eskü nem más, mint h?ségnyilatkozat. Aki napjaink botrányvilágában a miniszterelnökt?l kitüntetést vagy kinevezést vesz át, a pénzhatalom letéteményesei el?tt hódol. Nem kivétel ez alól az orvosi eskü sem, hiszen egy orvos-rektori kinevezés átvételekor a jelen rendszerrel, annak képvisel?ivel kell alkut kötni. A jöv? orvosai pedig ebben a láncban pl. egy eurokommunista bérenc, akár egy orvosi munkát soha nem végzett doktor rektor kézfogásával avatódnak orvossá. Tisztelet a kivételnek, de e sorok bizonyítékai egy másik írásban fognak következni. (A fordítottja is igaz: aki Molnár minisztert, Horváth államtitkárn?t, Kóka minisztert egykor doktorrá avatta, talán nem sejthette, hogy méltatlanra ruházta az orvoslás jogát.) A hippokratészi eskü a 4T gondolatköréb?l indul ki: tanáromat tisztelem, utódait tanítom, tehetségemhez és tudásomhoz mérten a betegek javára szolgálok, titkaikat meg?rzöm. Aki ismét elolvassa a fentebb idézett mai esküszöveget, az emelkedett hangvétel?nek távolról sem nevezhet? sorokból is kiolvashatja, hogy minden orvosi igyekezetnek a beteg érdekét kell szolgálnia. Napjaink valósága, hogy sorozatban történnek az egészségellenes intézkedések, ami ellen minden orvosnak pártállástól függetlenül kötelessége lenne tiltakozni. A múltkori elemzésb?l megismétlem azt a 4. pontot, ami a Hippokratész óta él? titoktartásra vonatkozik: "Amit kezelés közben látok vagy hallok - akár kezelésen kívül is a társadalmi érintkezésben - nem fogom kifecsegni, hanem titokként meg?rzöm." Ma az orvosok mindegyike (!) a járó- és fekv?beteg ellátásban dolgozók egyaránt olyan adatszolgáltatási kötelezettségnek tesz eleget, ami nem a beteg érdekét, hanem az egészségrend?rség kémrendszerét szolgálja. A számítógépes adatfeldolgozók, a tolakodó biztosító társaságok el?tt nem titok az egyes ember betegsége, egészségi állapota, amivel egy újabb szinten is kiszolgáltatottá válik. A recepten kötelez?en feltüntetett személyi és betegségi kódok alapján bárkinek bármilyen adata visszakereshet?. A személyiségi jog égbekiáltó ellentmondása, hogy erre való hivatkozással számos információ megtagadható, a b?nök elkend?zhet?k, miközben az egyének egészségi állapotára vonatkozó legszemélyesebb adatok, betegségének titkai ország-világ el?tt nyilvánosak! Az orvosok az adatszolgáltatással egy gyilkos rendszert m?ködtetnek! Dr. Nagy Attila, PhD orvos, közíró, Debrecen e-mail: drnagyattila@yahoo.co.uk

 

Rovatok: 
Archívum
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1