Impresszum

ELNÖK, FŐSZERKESZTŐ:
Gyöngyösi Zsuzsanna
+ 36 30 525 6745
elnok@kame.hu

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES:
Hollósi-Simon István

WEBOLDAL MŰKÖDÉS:
Polonkai Attila


 

Nemzeti Újságírásért Kitüntetés

Kiadványok

Jelenlegi hely

A III. SZÉKELY FÓRUM ZÁRÓNYILATKOZATA

A Gyergyócsomafalván 2013. október 12-én szervezett III. Székely Fórum résztvevői:

1. megfogalmazták, hogy ITT AZ IDŐ a Székely Nemzetgyűlésösszehívására. A 2006. június 18-án „összesereglett minden székelyek Nemzetgyűlésére” hivatkoztak, amely kinyilvánította, hogy „a magyar nemzet részét képező székely nép élni akar önrendelkezésre való jogával, és ezen jog alapján követeli Székelyföld államon belüli önkormányzását”, és tárgyalások megkezdését a román állam vezetőitől, és amely felszólította a Székely Nemzeti Tanácsot, „hogy (…) amennyiben e megállapodás nem jön létre, (…) 2006 őszén hívjon össze Székely Nemzetgyűlést, hogy az döntsön a székely nép önrendelkezési jogának érvényesítési módjáról.”

 

Elérkezett az idő e határozat végrehajtására!

A székely társadalomban érlelődik a Székely Nemzetgyűlés összehívásának gondolata. Ezt jelzi az a Nyílt levél is, amelyet Nagy Pál, az EMNT székelyudvarhelyi elnöke, és Bíró Edith, a Székelyudvarhelyi Székely Tanács elnöke címzett ez év júliusában Tőkés Lászlóhoz, az EMNT, és Izsák Balázshoz, az SZNT elnökéhez.

A székelység mint önszerveződésre és önigazgatásra képes, cselekvő közösség végveszélyben van! A román hatalom régiósítási tervével Székelyföld Trianonjátkészíti el, a szórványosodás útjára taszítva a székely népet.

A III. Székely Fórum tudatosítani kívánja a székely közösségben, mindenekelőtt a politikai pártok és társadalmi szervezetek vezetőiben, hogy a székely nép jövőjéről meghozandó döntés jogát és lehetőségét az önrendelkező székely nép kezébe kell adni!

 

2. megfogalmazták, hogy ELÉRKEZETT AZ IDŐ az önrendelkezési jog gyakorlatba ültetésére: az önrendelkező gazdasági, társadalmi és kulturális élet kiépítésére.
 

3. javaslatot tettek a Székely Nemzetgyűlés összehívása módozatára és összetételére vonatkozóan.

 

Székely Nép önrendelkezési jogát a történelmileg kialakult és évezreden át működtetett Székely Nemzetgyűléseken gyakorolta és gyakorolhatja ma is!

 

Székely Nemzetgyűlés mielőbbi előkészítése és összehívása, az önrendelkezési jog gyakorlatba ültetése a társadalmi, gazdasági és kulturális élet minden területén tehát korparancs!

ITT AZ IDŐ!

 

Gyergyócsomafalva, 2013. október 12.

 

A Székely Fórum résztvevői

 

Javaslat

A SZÉKELY NEMZETGYŰLÉS felállásának és összetételének egy lehetséges módozatára

 

A Székely Nemzetgyűlést, a Ditrói Székely Nemzetgyűlés határozata értelmében a Székely Nemzeti Tanács hívja össze.

 

A SZÉKELY NEMZETGYŰLÉS JELLEGE

 

A Székely Nemzet már ősidőktől fogva népi gyűlésen, nemzetgyűlésen döntött közös ügyekben. A nemzetgyűlés volt a legfőbb nemzeti joguk.

 

Törvényhozói és törvénykezési jogot egyaránt gyakorolt a székelyek nemzetgyűlése a székelyek egyetemét illető elvi és gyakorlati kérdésekben.

 

A székely nemzetgyűlés hatásköre messzebb terjedt ki, mint az erdélyi magyarság vagy a szászság közgyűléseinek hatásköre. Mert a székely nemzetgyűlés főbenjáró ügyekben is ítélt, nemzetárulás, pártütés címén. Az ily száműzés, mely a Székelyföldről való kitiltást jelentette, a nemzetgyűlés kizárólagos joga volt.

 

A MEGVALÓSÍTÁS ÚTJA

A székelység nem nemzeti kisebbség, hanem szálláshelyén őshonos nép.

A székelységnek, a Kárpát-medence legősibb népeként, önrendelkezési joga alapján ki kell követelnie magának az évszázadokon át gyakorolt önigazgatását Székelyföld területi autonómiájának kiharcolása által.

 

Valósuljon meg a székely autonómia a Székelyföld Autonóm Régiólétrehozása formájában.

 

A megalakuló Székelyföld Autonóm Régiónak lesz fővárosa (Csíkszereda, Székelyudvarhely, Marosvásárhely) címere: (Kék pajzson arany Nap és Hold), himnusza (Székely Himnusz) és zászlaja

 

A Székelyföld önállóságát a Székely Nemzet egyetemessége mondhatja ki, éppúgy, mint ahogyan azt 1918. december 1-én Gyulafehérvárott, a román nemzetgyűlés tette.

 

A Székely Nemzetgyűlést pártpolitikai megfontolásból összehívni nem lehet, sőt, a pártoskodást teljes egészében ki kell zárni a nemzetgyűlési munkából, mert egy Nemzet önállóságát csak a Nemzet egésze (annak képviselői) nyilváníthatják ki.

 

A Székely Nemzetgyűlésen jelen kell lennie a Székelyföld összes települése küldöttének, a történelmi egyházak képviselőinek, a szakmák és az élethivatások képviselőinek, a székelység kíválóságainak, a tudományos-művészeti-gazdasági-pénzügyi-sportélet reprezentánsainak, az intézmények vezetőinek, MINDAZOKNAK, AKIK KÖZÖSSÉGI MEGBÍZATÁST, FELHATALMAZÁST TELJESÍTENEK, vagy annak alapján nyerték el tisztségüket, akikről köztudomású és ezt nyilatkozatban is megerősítik, hogy vállalják székely identitásukat és kinyilvánítják népükkel szembeni elkötelezettségüket.

 

 A Székely Nemzetgyűlést, a Ditrói Székely Nemzetgyűlés határozata értelmében a Székely Nemzeti Tanács hívja össze.

 

A SZÉKELY NEMZETGYŰLÉS ÖSSZETÉTELE

 

MEGHÍVÁS ÚTJÁN TAGJA A SZÉKELY NEMZETGYŰLÉSNEK

 

Jeles székely költők, írók,

Jeles székely népművészek,

Jeles székely tudósok, kutatók,

Jeles székely zeneművészek,

Jeles székely élsportolók,

A Székelyföldön mandátumot nyert és itt élő parlamenti képviselők

 összesen 50 személy

 

B. HIVATALI TISZTSÉG VISELÉSE (annak tartama alatt) 
A SZÉKELY NEMZETGYŰLÉS TAGJA:

 

A Sapientia Egyetem rektora és két tanszékvezetője,3

A Székely Levéltár igazgatója,1

A Széki múzeumok igazgatói,1

A Székely Népi Együttesek igazgatói

A Székelyföldi színházak képviselői 5 fővel

A katolikus egyház 20 fővel,

A református egyház 12 fővel,

Az unitárius egyház 6 fővel,

A bírói kar 6 fővel,

Az ügyészi kar 3 fővel,

A Magyar Polgári Párt elnöke és széki elnökei (8).

)Az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke és széki elnökei(8).

RMDSZ széki elnökei(8).

A Székely Nemzeti Tanács elnöke és ÁB tagjai(15+1),

Rangidős székely katonatisztek 3 fővel,

 

 Összesen:101 személy

 

KÜLDÖTTEK ÚTJÁN A SZÉKELY NEMZETGYŰLÉS TAGJA:

 

Minden székely község Települési Székely Tanácsának elnöke és 3 tagja,

Minden székely város Települési Székely Tanácsának elnöke és 5 tagja,

Minden székely szék Széki Tanácsának elnöke,

Minden székely község és város megválasztott polgármestere ?fő

Az oktatási intézmények képviselői 8 fővel,

A művelődési központok képviselői 8 fővel,

A múzeumok, levéltárak képviselői 8 fővel,

Az önkormányzatok jegyzőinek képviselői 8 fővel,

A helyi rendőrség képviselői 8 fővel,

Az önkéntes tűzoltóság képviselői 8 fővel,

A közjegyzők képviselői 4 fővel,

Az ügyvédek képviselői 8 fővel,

A könyvkiadók és könyvterjesztők képviselői 4 fővel,

Az orvostársadalom képviselői 8 fővel,

A gyógyszerészek képviselői 8 fővel,

A kis és nagykereskedelem képviselői 8 fővel,

A szállítók képviselői 8 fővel,

A közlekedés képviselői 8 fővel,

Az gazdaszövetségek képviselői 16 fővel,

A vadásztárságok képviselői 8 fővel,

Az ipar képviselői 8 fővel,

Az ifjúság képviselői 16 fővel,

A sport képviselői 16 fővel,

A média képviselői 8 fővel,

A szakszervezetek képviselői 8 fővel,

A román nemzetiség 6 fővel,

A cigány nemzetiség 6 fővel,

A szász nemzetiség 6 fővel,

A csángómagyarság 16 fővel,

Az örmény nemzetiség 6 fővel,

A Vitézi Rend 8 fővel,

 összesen : 186 fő

 szavazati joggal összesen:337 személy+polgármesterek

 

Vendégként meg kell hívni a Székely Nemzetgyűlésbe:

 

A Román Parlament küldötteit,

A Román Kormány küldötteit,

A román pártok küldötteit,

A romániai magyar pártok küldötteit,

A romániai magyar szervezetek , szövetségek, egyesületek küldötteit,

A Magyar Parlament küldötteit,

A Magyar Kormány küldötteit,

A magyarországi parlamenti pártok küldötteit,

A kárpát medencei magyar pártok küldötteit,

A Székelyföld testvér településeinek küldötteit,

Az Európai Unió tagállamainak küldötteit,

Az Európai Néppárt küldötteit,

Az Európa Parlament küldötteit,

Az Európa Bizottság küldötteit,

Az Európai Szabad Szövetség tagországait,

Az Európai Régiók Gyűlése vezetését,

A Közép-Európai Emberjogi Bizottság vezetését

A Vatikán képviselőit,

A magyarországi történelmi egyházak képviselőit,

A székelyföldi és a nemzetközi írott és elektronikus sajtó képviselőit.

 

A Székely Nemzetgyűlés, mint a Nemzet képviselete az a testület, amely által a Székely Nép (Nemzet) részt vesz az államhatalom gyakorlásában.

 

A Székely Nemzetgyűlés népképviseleti alapon, az ősi székely nemzetgyűlési hagyományok tiszteletben tartásával jön létre.

 

A Székely Nemzetgyűlés fő feladata a Nemzet akaratának kifejezése, vagyis a törvényalkotás.

 

Törvény formájában bármiféle akarat-kijelentés történhet. Jogi korlát nincsen.

 

A törvényhozó szerv az állam legmagasabb rangú, szuverén szerve; az állami szuverenitás letéteményese.

 

A Székely Nemzetgyűlés a parlamentáris kormányzat révén a végrehajtói hatalom gyakorlására is befolyással  van.

 

A Székely Nemzetgyűlés tagjait különleges jogi helyzet illeti meg: fokozott büntetőjogi védelem, mentelmi jog.

 

A Székely Nemzetgyűlés tagjainak alkalmasságát az összeférhetetlenségi szabályok biztosítják.

 

A Székely Nemzetgyűlésnek a törvényhozói jogkör mellett törvénykezési jogkört is be kell töltenie.

 

 

A Székely Nemzetgyűlésen csak az a személy vehet részt, aki a Székely Nemzetgyűlést Előkészítő Bizottság megbízólevelével rendelkezik.

 

A székelyföldi községek, városok, székek, a székek székvárosai küldöttségét a települési székely tanácsok által összehívott állampolgári gyűlések választják és hatalmazzák fel küldötti mandátummal.

 

A küldöttek létszáma: községenként 4 fő, városonként 5 fő, székvárosonként 6 fő. 

 

A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottságának tagjai a Székely Nemzetgyűlés küldöttei.

 

Gyergyócsomafalva. 2013.10.03

 

Borsos Géza

Rovatok: 
Erdély-Felvidék-Vajdaság
X
Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1